Wenge strips

Lute..
60 euro
Bouzouki.. 50 euro
Mandolin..
40 euro
Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips Wenge strips